معرفی مدیر

۲۰۱۶۰۱۰۹_۱۲۵۵۲۳

نام : نرگس 

نام خانوادگی: باقری لاله

تاریخ تولد : 1344

سوابق کار در مجتمع های بهزیستی: 21 سال

عنوان پست :  موسس مجتمع غیر دولتی لاله در بخش لشت نشاء

تلفن تماس: 09112345416