عکس های بازدید CBR

بازدیدهای انجام شده از روستاهای : جیرهنده -دهسر-نورود- چافوچاه -آجی بوزایه ،ملکده ،امیلدان 

برسی وضعیت جسمی ومعیشتی توانخواهان و همچنین آموزش در خانواده توسط تسهلگران محلی و میانی 

نورورد1   SAM_1799  


 

جیرهنده 2   ملکده 1  

چافوچاه     جیرهنده 1 

  آجی بوزایه 2                            

 امیلدان 3 آجی بوزایه 3

امیلدان4  چافوچاه  

                                  امیلدان7