شروعی برای فردای روشن

مقدمه :

بعد از گذشت کمتر از   یک سال از  اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در بخش لشت نشاء توسط مجتمع غیر دولتی لاله؛  شناسایی و نیازسنجی های معلولین روستاهای این بخش ، با همکاری و همیاری دهیاران ، تسهیلگران محلی و میانی و کارشناسان CBR  توانستیم در راستای توانمندسازی معلولین مستعد و جویای کار با تآمین کمک هزینه اشتغال توسط سازمان قدم بگذاریم.

که با یاری خدا و همکاری دهیاران محترم روستاها با شناسایی  توانخواهان دارای شرایط مناسب در زمینه نگهداری دام و طیور در سال جاری (94) به یکی از اهداف طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ((CBR که ایجاد اشتغال و در آمد برای توانخواهان عزیز می باشد نائل شویم .

فرایند شناسایی و نیازسنجی :

  1. تشکیل جلسه ای با محوریت مشورت و همفکری با دهیاران روستا در جهت شناسایی توانخواهان دارای شرایط مناسب جهت ایجاد کسب کار
  2. بازدید از منزل توانخواه شناسایی شده و سنجش شرایط جسمی و امکانات مورد نیاز
  3. انجام روند اداری و سند سازی
  4. شروع اجرای شدن خود اشتغالی توسط توانخواه

 شروع برای فردایی روشن :

آرمان 21 ساله ، فرزند دوم یک خانواده سه نفره ساکن یکی از روستاهای بخش لشت نشا ء است . او به تشخیص کمسیون پزشکی دارای معلولیت CP  خفیف و ذهنی متوسط بوده . آرمان جوانی جویای کار و امیدوار به آینده و به گفته خودش و خانواده اش مهمترین دغدغه فکریش داشتن منبع در آمد مناسب می باشد .آرمان به محل زندگیش که روستایی دور افتاده با امکانات محدودست افتخار می کند. او معلولیتش را محدودیتی برای کار کردن و فعالیتهای اجتماعی اش نمی داند.

او به همراه پدرش طویله ای کوچک اما متناسب با گاوی که برایش خریداری گردیده آماده کرده است و احساس خوشایندی از شروع یک کار جدید در چشمانش موج می زند.

حالا کمی از دغدغه های آرمان کاسته شده است و به فردای روشن فکر می کند .

ddtt