حضور کارشناسان امور اجتماعی کشوری و استانی

m    l

 

روز یکشنبه بیستم دی ماه سال 94 راس ساعت 16 عصر سر کار خانم دزفولی کارشناس بهزیستی کشور ، سر کار خانم طاهری کارشناس مسئول بهزیستی استان   ،سرکار خانم عابدی کارشناس بهزیستی استان به اتفاق سرکار خانم یوسفی  کارشناس موسسه بین المللی توسعه خدمات مالی خرد (تاک) از مجتمع بازدید نمودند. 

k   e