خیرین

پرداخت کمک هزینه عمل جراحی چشم از طرف خیرمحترم جهت جراحی چشم یکی از توانخواهان روستای امیلدان 

 

امیلدان 2