مفاهیم CBR

توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)  به منظور فراهم کردن فرصت های برابر برای همه افراد کم توان در جامعه ، همکاری بین رهبران جامعه ، کم توانان ، خانواده ها و سایر شهروندان را ارتقاء می بخشد.

CBR برنامه ای است متعلق به جامعه كه توسط افراد جامعه، نهادها و ادارات يا مقام های محلی عرضه مي گردد و این اصل بایستی درتمام سياست های اجتماعی ، آموزشی و سلامتی در کليه سطوح جامعه مورد توجه قرار گيرد.

یکی دیگر از  اهداف  در CBR توجه به توسعه از پائین و تشویق به تاسیس تشکل های اجتماعی ( گروه های غیردولتی و تشکل های معلولان ) است و در ادامه پیوند آنها به سیستم ارجاع می باشد. بعد از شناسائی نیازهای جامعه ترجیحا بعد از یک دوره اجرا، باید تشکل ها ایجاد شود. اهداف آموزشي در سیستم ساخته شده از پائین برای پاسخ به تقاضاهای محلی ضمن توجه به نحوه سازمان بندی و تمرکز زدائی منابع موجود، باید برای کارکنان متخصص تنظیم شود.

ویژگی های توانبخشی مبتنی بر جامعه :

  1)ارائه خدمات در محل زندگی معلول

 2) امکانات موجود در جامعه اساس توانبخشی را تشکیل میدهند

  3)کاربرد تکنولوژی ساده و مقرون به صرفه برای آموزش خانواده

   4)استفاده از نیروها با توان مهارتی از جمله فرد معلول، خانواده و کارکنان محلی

5)سطح بندی خدمات

6) تاکید بر رشد و تحول روستایی

7)خصلت دموکراتیک و مردمی بودن برنامه