دومین گردهمایی گروه خودیار

روز چهارشنبه نوزدهم اسفند سال 94 دومین گردهمایی  گروه خودیار طرح CBR با حضور افراد شناسایی شده در منزل یکی از توانخواهان در روستای جیرهنده لشت نشاء برگزار گردید.

گردهمایی

گردهمایی 2

گردهمایی3

گردهمایی 4

گردهمایی 5