اجرای طرح CBT در بخش لشت نشاء و خشکبیجار

طرح CBTگردشگری با نظارت مجتمع لاله در بخش لشت نشاء و خشکبیجار از تاریخ 1395/03/22شروع گردید و تا تاریخ بیست و چهارم تیر  19 مورد شناسایی توسط تسهیلگران صورت پذیرفت .

گردشگری 100

گردشگری 101