امیر علی…

                                                         امیر علی

امیرعلی خوشدل یکی از توانخواهان شناسایی شده درطرح CBR مجتمع بهزیستی لاله می باشد،وی دچار معلولیت جسمی  از ناحیه دست راست بوده و به دلیل جدایی پدر و مادرش ، به همراه پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می کند. وی نیاز به انجام عمل جراحی دارد ولی خانواده به دلیل اختلالات قلبی مادرزادی و مشکلات مالی تا هم اکنونموفق به انجام این عمل نشده اند.

در سال جاری و به کمک خیرین مجتمع امیرعلی را جهت انجام معاینات قلبی برای آماده سازی عمل جراحی به بیمارستان حشمت بردیم و تمامی کارهای او توسط مددکار محترم مجتمع و تسهیلگر محلی به انجام رسید. تا بتوانیم به امید خدا و با یاری خیرین دست راست او را جراحی کنیم و از چرخه حمایتی بهزیستی خارج نماییم. 

                                    امیرعلی2          امیر علی 1                                      

                                               امیر علی 4