برگزاری جلسات CBT

جهت تسریع اجرای طرح گردشگری روستا محور CBT در سطح بخش لشت نشاء و خشکبیجار جلساتی در بخشداری لشت نشاء و خشکبیجار برگزار گردید، تا از این طریق دهیاران گرامی روستاها با ماهیت و هدف طرح آشنا شوند و همکاری لازم را جهت اجرای هر چه بهتر طرح در سطح روستاهای بخش مبذول فرمایند 

CBT6

CBT7

CBT2

CBT3

CBT4 

CBT5