تشکیل صندوق خدمت گیرندگان امور اجتماعی

مورخ بیست و دوم مرداد سال 95 با حضور 25 نفر از خدمت گیرندگان امور اجتماعی مجتمع بهزیستی لاله در مکان مجتمع راس ساع 10 صبح جلسه ای با رویکرد معرفی صندوق تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی (برنامه مشترک سازمان بهزیستی ،بانک کشاورزی و موسسه تاک ) جهت تشکیل گروه برگزار گردید . که 18 نفر از خدمت گیرندگان در قالب یک گروه به نام ""گروه لاله "" صندوق تشکیل دادندو سه نفر از عضای گروه به عنوان خزانه دار، گروه یار و منشی انتخان شدن و مصوب گردید اعضای گروه ماهانه مبلع یکصد هزار ریال پس انداز در بانک کشاورزی داشته باشن و بعد از مدت معین بتوانند وام های داخل گروه و حتی وام بانکی نیز دریافت نمایند .

 

اجتماعی لاله2

اجتماعی لاله3

 

اجتماعی لاله4

ادامه روند تشکیل جلسات …….(جلسه دوم)

%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-5

جلسه سوم شروع دریافت وام های داخلی در گروه 

%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%876

جلسه چهارم ……

%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-7