پنچمین گردهمایی گروه خودیار

 روز بیست و یکم مرداد سال 95 پنچمین گردهمایی گروه خودیار در مجتمع بهزیستی لاله در ساعت 16 عصر برگزار گردید.در این گردهمایی 14 نفر از اعضای گروه شرکت داشتن که در همان روز صندوق

 تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با برنامه مشترک سازمان بهزیستی و بانک کشاورزی وموسسه بین المللی تاک به نام ""گروه اندیشه نو  "" تشکیل گردید. و از بین اعضا سه نفر به عنوان منشی ، خزانه دار و گروه یار انتخاب شدند و مصوب شد که ماهیانه مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان پس انداز در بانک کشاورزی پس انداز گردد.  

 

گردهمایی 5-3_

گردهمایی 5-1

گردهمایی 5-2

گردهمایی 5-5