استمرار گردهمایی های گروه خودیار

با توجه به تشکیل صندوق مالی خرد (تاک) توسط اعضای گروه خودیار مجتمع ،مقرر گردید اول هر ماه اعضای گروه جهت انجام امورات مربوط به صندوق در مجتمع حضور به عمل رسانند 

شاین ذکر است اعضای گروه علاوه بر انجام کارهای مربوط به صندوق به بحث و گفتگو و مشورت در خصوص مشکلات و کارهای فرهنگی مربوط به اعضا و معلولین منطقه می پردازنند.

جلسه ششم روز دوشنبه اول شهریور

%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-6

 

جلسه هفتم روز پنجشنبه اول مهر

%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-7-1

 

جلسه هشتم  روز شنبه اول آبان

%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-8

%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-8-1