اهدای دنیای کودکانه

اهدای یک ست کامل سیسمونی از طرف یکی از خیرین مجتمع

%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-1

%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c2

%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c3

%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c4

 

%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c-5