تحقق یک آرزو …

واگزاری یک دستگاه ویلچر برقی به یکی از توانخواهان شناسایی شده طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR 

میثم رحیمی یکی از توانخواه روستای جیرهنده بخش لشت نشا که سالهاست به علت معلولیت جسمی و حرکتی خیلی شدید قادر به راه رفتن نمی باشد یکی از آرزو های وی داشتن ویلچر برقی بود که با پیگیرهای مجتمع و مساعدت بهزیستی شهرستان و استان این آرزو در نیمه دوم سال 95 محقق گردید شایان ذکر است مناسب سازی متناسب با ویلچر نیز صورت  پذیرفت.

%d8%b1%d9%85%d9%be

%d8%b1%d9%85%d9%be2

%d9%88%db%8c%d9%84%da%86%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c  

%d9%88%db%8c%d9%84%da%86%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-2