پایگاه معاینه چشم

انجام معاینه چشم کودکان 3-6 سال توسط دستگاه و چارت 

%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-1

%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-2

%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-3

%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85-4