گروه همیار

آماده سازی محل کار گروه همیار کامپیوتر  شهرستان رشت با داشتن دو نیروی کاردر زمینه ارائه خدمات کامپیوتری با مدیریت مجتمع فوق 

%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-3

 %d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-4

%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b12

%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b1-1