بازدید از مجتمع

مورخ 95/11/25 بازدیدی از مجتمع توسط جناب آقای بلندی (رابط حراست بهزیستی) و جناب آقای قلی زاده کارشناس توانبخشی صورت پذیرفت.

بازدید آقایان بلندی و قلی پور2

بازدید آقایان بلندی و قلی پور 1

بازدید آقایان بلندی و قلی پور