اشتغال های CBR سال 95

ایجاد اشتغال در زمینه های کشاورزی ،پرورش دام ،تعمیرات خودرو ،استاد شاگردی و…

تعمیرات

کشاورزی 1

دام 1

استاد شاگردی

کشاورزی 2