نمونه ای از شاخص های مشارکتهای مردمی

به همت مجتمع بهزیستی لاله و حمایت خیرین محترم بخش لشت نشا ،  ساخت مسکن یک خانواده 4 نفره که سرپرست دارای معلولیت بوده و همچنین تعمیر سقف خانه یکی از خدمت گیرندگان در سال 1397 صورت پذیرفت